vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Spoločnosť VZDELÁVANIE Košice s.r.o. vykonáva odborné služby vyplývajúce s legislatívnych predpisov za účelom budovania podporného systému bezpečného pracovného prostredia .....

Ponuka odborných služieb 

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby pomôže vytvoriť bezpečné pracovné prostredie a splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VSTUPNÝ AUDIT  na základe ktorého vyšpecifikujeme Vaše potreby a vypracujeme návrh spolupráce prispôsobený Vašim požiadavkám !

Odbremeníme Vás od:  

 • sledovania zmien v legislatíve
 • vypracujeme Vám potrebnú  dokumentáciu "šitú na mieru"
 • vykonáme všeobecné školenia vašich zamestnancov
 • zabezpečíme komplexné poradenstvo v oblasti BOZP...

Predmetom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby je:

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov  
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov
 • preventívna kontrolná činnosť (vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť BOZP s určením zistených nedostatkov a návrhov na zlepšenie zisteného stavu
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní.
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci.
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení.
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP.
 • spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
 • komplexná kontrola BOZP.
 • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.

Cenovú ponuku  predložíme po vykonaní auditu a   konzultácii   Vašich  požiadaviek  o rozsahu  služieb.  

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV Z OBLASTI BOZP

 

Podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Druh školenia: 

 • vstupné školenie zamestnancov
 • opakované školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • školenie vodičov služobných motorových vozidiel 

Cena: dohodou 

V prípade väčšieho počtu účastníkov a kumulovaní viacerých druhov školení (napr. BOZP a OPP) sa ceny stanovujú dohodou.

V rámci objednávky školenia zamestnancov z oblasti BOZP, školenie vodičov služobných motorových vozidiel  grátis.

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

PORADENSTVO PRI ZAVADZANÍ SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007

 

OHSAS 18001 Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce

OHSAS 18001 je rad noriem pre hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce ktorej cieľom je pomôcť organizáciám vytvárať politiku zdravia a bezpečnosti práce.

OHSAS 18001 v praxi: 

 • pomáha zlepšovať systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na všetkých úrovniach organizácie.
 • pomáha systematicky obmedzovať pracovný rizika, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťami, výrobky alebo službami organizácie.
 • nepriamo tým pomáha obmedziť výskyt chorôb z povolania a pracovných úrazov, minimalizovať náklady spojené s nehodami a nepriamo tým zvyšovať výkonnosť organizácie.
 • zároveň je pomocou certifikátu OHSAS 18001 možné preukázať splnenie zákonnej povinnosti v oblasti bezpečnosti práce.

Rozsah:  

 • poradenstva pri príprave na certifikačný a recertifikačný audit
 • overovanie funkčnosti systému BOZP (interný audit) a overovanie dodržiavania požiadaviek legislatívy BOZP
 • spracovanie dokumentácie BOZP príp. aktualizácia 
 • školenia zamestnancov 

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

POŽIARNA OCHRANA

 

Preventívnou a pravidelnou protipožiarnou kontrolou sa znižuje možnosť požiaru, ohrozenia zamestnancov a predchádza týmto nákladom spojenými so škodami.

Zabezpečením požiarnej ochrany sa rovnako znižuje aj riziko pokút a legislatívnych problémov voči firme resp. prevádzkovateľom budov

Zabezpečíme:

 • vypracovanie resp. doplnenie dokumentácie "šitej na mieru", s garanciou splnenia  všetkých požiadaviek  legislatívy, ale  bez vyrábania desiatok nadbytočných strán textu,
 • vykonávanie   školení  Vašich zamestnancov našimi skúsenými lektormi,
 • vykonávanie priebežných preventívnych prehliadok a kontrol v zmysle platnej legislatívy,
 • vypracovanie harmonogramov a sledovanie  lehôt vykonávania revízií a odborných prehliadok  požiarnotechnických  a vyhradených technických zariadení...

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

KONTROLA A REVÍZIE ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA A ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

 

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a zabezpečovať v pravidelných lehotách určených osobitnými predpismi, kontroly, revízie elektrotechnických zariadení a odstraňovať zistené nedostatky.

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov § 13a, § 13b a na základe normy STN 33 1600 a STN 33 1610.

Kontrola elektrického spotrebiča/ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod), hlavne po mechanickej a elektrickej stránke. 

Revízia elektrického spotrebiča/ručného náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie je vypracovanie protokolu/revíznej správy.

Kontroly a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov treba vykonávať najneskôr podľa predpísaných lehôt a vždy po vykonanej oprave, úprave alebo predpokladanej či zistenej poruche elektrického ručného náradia.

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

 


Späť na Home
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: