vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW ( IV., V. trieda)

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Odborná príprava je ukončená potvrdením o absolvovaní školenia na príslušnú triedu, ktoré je podmienkou na overenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 17 ods.1 , písm. a vyhlášky č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov za účelom získania preukazu na výkon obsluhy kotlov.

 

 • Miesto konania: Trieda SNP č.61/B, Košice - Terasa
 • Cena:  90 € (nie sme platcami DPH)

(k cene školenia obsluhy kotlov sa fakturuje cena za overovanie vedomostí v zmysle platného cenníka oprávnenej právnickej osoby (Technická inšpekcia a.s.). K vydaniu preukazu Inšpektorátom práce je potrebný kolok v hodnote 5 €).

Možnosť platby - REPAS. 

 

 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu kotla príslušnej triedy.
 • Podmienky účasti:
 1. lekárske potvrdenie 
 2. overená fotokópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania
 3. potvrdený predpísaný výcvik (pod dohľadom kuriča s platným kuričským preukazom)
 • Dĺžka predpísaného výcviku: 
 1. kurič nízkotlakových kotlov V. triedy 40 hodín 
 2. kurič stredotlakových kotlov IV. triedy 2 mesiace 
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

Tešíme sa na Vás ....

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. 

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov

VESTNÍK MZ SR

Príručka Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi

 

 

 


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: