vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 900 €
  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 730 €
  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 550 €
  • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1070 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Pracovná zdravotná služba pre živnostníkov

 

Kedy sa povinnosti ohľadom zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby vzťahujú aj na živnostníkov - zamestnávateľov a aké podmienky pre nich platia, ak vykonávajú svoju činnosť samostatne?

Pracovná zdravotná služba je povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015

Približne v polovici predošlého roka došlo k novelizácii zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Najväčšou zmenou je, že od roku 2015 sa povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vzťahuje nielen na zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (tretia a štvrtá kategória prác), ale aj na zamestnancov vykonávajúcich nerizikové práce (prvá a druhá kategória prác). O týchto zmenách sme vás podrobnejšie oboznámili v článku Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015.

 

Živnostníci a ich povinnosti vo vzťahu k pracovnej zdravotnej službe

Povinnosti v oblasti zabezpečenia ochrany zdravia pri práci sa vzťahujú aj na fyzické osoby - podnikateľov. Živnostníkov je potrebné pri určovaní rozsahu ich povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia zdravotného dohadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby rozdeliť na dve základné skupiny:

  • živnostníci, ktorí zamestnávajú iné fyzické osoby (zamestnávateľov),
  •  živnostníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť samostatne (nezamestnávajú iné fyzické osoby).

Ak fyzická osoba – podnikateľ zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu (na trvalý pracovný pomer alebo aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a je teda zamestnávateľom, vzťahujú sa na ňu v plnom rozsahu všetky povinnosti vo vzťahu k zabezpečeniu pracovnej zdravotnej služby pre všetkých svojich zamestnancov.

 

Živnostníci a ich povinnosti pri ochrane zdravia, ak vykonávajú svoju činnosť samostatne

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie prác, môže pre seba dobrovoľne (nie je to povinnosť) zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na špecifické riziká pri práci.

 

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, tiež môže na dobrovoľnej báze (nie je to povinnosť) pre seba zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. V porovnaní s predchádzajúcou kategóriou je ale takáto fyzická osoba - podnikateľ vždy povinná samostatne zabezpečiť pre seba nasledujúci zdravotný dohľad:


- zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej vystavenie a vystavenie obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň (najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi), čo znamená predovšetkým používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,


- podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a to pred začatím výkonu práce, v súvislosti s výkonom práce (raz za dva roky pri tretej kategórii prác a raz za rok pri štvrtej kategórii prác) a pri skončení výkonu práce zo zdravotných dôvodov,


- uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu z lekárskych preventívnych prehliadok podľa vyššie uvedeného bodu,


- predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej alebo štvrtej kategórie.

 

 

Prehľad povinností živnostníkov vo vzťahu k ochrane zdravia

 

 

Živnostník

Je zamestnávateľom

Vykonáva svoju činnosť samostatne

Má povinnosť zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu pre všetkých svojich zamestnancov

Vykonáva nerizikovú prácu (1. a 2. kategória)

Vykonáva rizikovú prácu (3. a 4. kategória)

Nemá povinnosť pre seba zabezpečovať zdravotný dohľad

Je povinný pre seba zabezpečovať zdravotný dohľad

 

 

Živnostníkom za nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby hrozia vysoké pokuty

Ak je fyzická osoba - podnikateľ (živnostník) zamestnávateľom a nezabezpečí pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, môže mu príslušný orgán verejného zdravotníctva za tento správny delikt uložiť pokutu vo výške od 150 do 20 000 eur.

Pokiaľ ide o fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci), ktorí nie sú zamestnávateľmi, vykonávajú prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie a nesplnia si jednu zo svojich povinností vo vzťahu k ochrane zdravia [opísané v bodoch a) až d) časti článku Živnostníci a ich povinnosti pri ochrane zdravia, ak vykonávajú svoju činnosť samostatne], hrozí im za to pokuta vo výške od 100 eur do 2 000 eur.

Zdroj: www.podnikajte.sk

 

 

 

 


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: