vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Dobrovoľnícka činnosť a BOZP

 Podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti sú upravené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvedeným zákonom).


Dobrovoľníkom je v zmysle § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení (ďalej zákon) fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Jedná sa najmä o činnosť v oblasti zdravotnej, sociálnej, ekologickej, humanitnej a výchovnej. 

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 uvedeného zákona musí mať v prípade výkonu v cudzine vždy písomnú formu, v prípade výkonu činnosti v SR zákon pripúšťa aj ústnu formu, v tom prípade musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti. Ak je zmluva uzatvorená písomne, musí v zmysle § 6 ods. 2 uvedeného zákona obsahovať najmä:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu,

b) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,

c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,

d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
e) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,

f) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

V zmysle zákona sú vysielajúca organizácia ako aj prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinní zabezpečiť plnenie povinností a opatrení v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení (ďalej zákon o BOZP) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ak ich nezabezpečila vysielajúca organizácia. 

V prípade vzniku pracovného úrazu dobrovoľníka postupuje prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia tak isto, ako keby sa úraz prihodil jeho zamestnancovi. Bližšie povinnosti v prípade vzniku pracovného úrazu sú uvedené v § 17 zákona o BOZP a zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze v § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. – zákonník práce.

 

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: