vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA
ZAUJÍMAVOSTI

Formulár pre oznámenie hosťujúceho zamestnávateľa

Hosťujúci zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich zamestnancov na územie SR na výkon prác pri poskytovaní služieb je v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 351/2015 Z. z. povinný oznámiť Národnému inšpektorátu práce nasledovné údaje:

  • svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,
  • predpokladaný počet vyslaných zamestnancov (uviesť menovite),
  • meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,
  • deň začatia a skončenia vyslania,
  • miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,
  • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
  • meno, priezvisko a adresu (na Slovensku) osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky (kontaktná osoba).

Hosťujúci zamestnávateľ si túto povinnosť splní:

  • elektronicky – hosťujúci zamestnávateľ vyplní mailový kontakt, zaregistruje sa a vytvorí si konto, po zaregistrovaní bude môcť oznámiť vyslanie zamestnancov a následne uvedené údaje spravovať (uviesť zmenu pri aktuálnych vyslaných zamestnancoch alebo dopĺňať nových vyslaných zamestnancov)

REGISTRAČNÝ PORTÁL (Odporúčané)

  • v listinnej podobe – formulár je potrebné vyplniť, vytlačiť a zaslať na adresu Národného inšpektorátu práce, Masarykova 10, 040 01 Košice, alebo mailom na : nip@ip.gov.sk.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR (Alternatívna možnosť)

 

UPOZORNENIE:

Zamestnávateľ je povinný uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania v mieste výkonu práce.

zdroj: ww.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: