vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

!!! PONUKA PRÁCE !!!

Hľadáme technika BOZP so znalosťou anglického jazyka, pre bližšie informácie prosím kontaktujte e-mailom na bozpov@bozpov.sk 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 900 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 730 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 550 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1070 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s materiálom a pri jeho skladovaní - NIP

Cieľom tejto mimoriadnej úlohy bolo zlepšenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v subjektoch vykonávajúcich skladovanie materiálov. Úloha bola realizovaná vo všetkých krajoch celkom 81 inšpektormi práce v stanovenom termíne od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015.

Výber kontrolovaných subjektov bol zameraný na subjekty:

 • kde je predpoklad skladovania materiálov (najmä supermarkety, veľkosklady, sklady stavebného materiálu a iné),
 • v ktorých v predchádzajúcich rokoch došlo k pracovným úrazom pri skladovaní.


Skontrolovaných bolo celkom 98 subjektov a zistených celkom 539 nedostatkov, z toho 43 nedostatkov bolo závažných. 

Najviac nedostatkov sa týkalo nasledovného:

 • nesprávne alebo chýbajúce bezpečnostné označenia priestorov skladovania, manipulácie a komunikácií, po ktorých sa pohybujú motorové vozíky,
 • materiál skladovaný v regáloch nespôsobilých bezpečnej prevádzky vzhľadom na ich vyhotovenie a technický stav,
 • nedodržané bezpečnostno-technické požiadavky na komunikácie, schodiská, pevné rebríky, nakladacie plošiny, rampy a pod.,
 • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení bez znalosti o ich technickom stave,
 • zamestnávatelia nevydali pre svojich zamestnancov vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami a skladovaním materiálu.


Zistené závažné porušenia:

 • nebezpečná manipulácia pri obsluhe motorových vozíkov (tzv. zakázaná manipulácia),
 • prideľovanie pracovných prostriedkov v nevyhovujúcom technickom stave zamestnancom, používanie necertifikovaných alebo poškodených rebríkov, regálov a pod.,
 • obsluha vyhradených technických zariadení bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti,
 • nevykonanie preventívnych organizačných opatrení pred poškodením podporno-pohybovej sústavy.


Na základe vykonaných kontrol boli vydané 2 rozhodnutia o zákaze, a to z nasledovných dôvodov:

 • zamestnávateľ poveril obsluhou motorového vozíka zamestnanca bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti na jeho obsluhu tým, že zamestnanec neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu,
 • zamestnávateľ nezabezpečil, aby pracoviská, pracovné prostriedky, materiál a podobne neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.


Za zistené porušenia bolo zo strany orgánov inšpekcie práce kontrolovaným subjektom navrhnutých zamestnávateľom celkom 51 finančných postihov vo výške 32 600 eur a jednotlivcovi bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 30 eur.

Zistené nedostatky často vyplývali z nepochopenia implementácie jednotlivých ustanovení právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a tiež z nedbalosti zamestnávateľov. Zamestnávatelia vo viacerých prípadoch uvítali poradenstvo, ktoré im inšpektori práce poskytli v danej oblasti. Previerky prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v uvedenej oblasti.

Zdroj: www.nip.sk 


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: