vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s materiálom a pri jeho skladovaní - NIP

Cieľom tejto mimoriadnej úlohy bolo zlepšenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v subjektoch vykonávajúcich skladovanie materiálov. Úloha bola realizovaná vo všetkých krajoch celkom 81 inšpektormi práce v stanovenom termíne od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015.

Výber kontrolovaných subjektov bol zameraný na subjekty:

 • kde je predpoklad skladovania materiálov (najmä supermarkety, veľkosklady, sklady stavebného materiálu a iné),
 • v ktorých v predchádzajúcich rokoch došlo k pracovným úrazom pri skladovaní.


Skontrolovaných bolo celkom 98 subjektov a zistených celkom 539 nedostatkov, z toho 43 nedostatkov bolo závažných. 

Najviac nedostatkov sa týkalo nasledovného:

 • nesprávne alebo chýbajúce bezpečnostné označenia priestorov skladovania, manipulácie a komunikácií, po ktorých sa pohybujú motorové vozíky,
 • materiál skladovaný v regáloch nespôsobilých bezpečnej prevádzky vzhľadom na ich vyhotovenie a technický stav,
 • nedodržané bezpečnostno-technické požiadavky na komunikácie, schodiská, pevné rebríky, nakladacie plošiny, rampy a pod.,
 • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení bez znalosti o ich technickom stave,
 • zamestnávatelia nevydali pre svojich zamestnancov vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami a skladovaním materiálu.


Zistené závažné porušenia:

 • nebezpečná manipulácia pri obsluhe motorových vozíkov (tzv. zakázaná manipulácia),
 • prideľovanie pracovných prostriedkov v nevyhovujúcom technickom stave zamestnancom, používanie necertifikovaných alebo poškodených rebríkov, regálov a pod.,
 • obsluha vyhradených technických zariadení bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti,
 • nevykonanie preventívnych organizačných opatrení pred poškodením podporno-pohybovej sústavy.


Na základe vykonaných kontrol boli vydané 2 rozhodnutia o zákaze, a to z nasledovných dôvodov:

 • zamestnávateľ poveril obsluhou motorového vozíka zamestnanca bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti na jeho obsluhu tým, že zamestnanec neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu,
 • zamestnávateľ nezabezpečil, aby pracoviská, pracovné prostriedky, materiál a podobne neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.


Za zistené porušenia bolo zo strany orgánov inšpekcie práce kontrolovaným subjektom navrhnutých zamestnávateľom celkom 51 finančných postihov vo výške 32 600 eur a jednotlivcovi bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 30 eur.

Zistené nedostatky často vyplývali z nepochopenia implementácie jednotlivých ustanovení právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a tiež z nedbalosti zamestnávateľov. Zamestnávatelia vo viacerých prípadoch uvítali poradenstvo, ktoré im inšpektori práce poskytli v danej oblasti. Previerky prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v uvedenej oblasti.

Zdroj: www.nip.sk 


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: