vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Kontrola požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 12 ods. 2 písm. k) povinnosť zamestnanca nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Zároveň podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Zákon ďalej upravuje povinnosť zamestnanca podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v  pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise. Z uvedeného vyplýva, že inšpektor práce nemôže samostatne vykonať kontrolu požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov. Táto kontrola môže byť vykonávaná  iba prostredníctvom zamestnávateľa a spôsobom upraveným v jeho vnútornom predpise.

         V prípade ak zamestnanec alebo vedúci zamestnanec  je na pracovisku pod vplyvom alkoholu, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť  jeho nadriadenému resp. zamestnávateľovi. Ten by mal následne zabezpečiť, v súlade s vnútorným predpisom, výkon kontroly, či zamestnanec dodržiava zákaz nepožívať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa v pracovnom čase ako aj  zákaz nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

           Častou otázkou, ktorou sa najmä zástupcovia zamestnancov, bezpečnostní technici a zamestnávatelia obracajú na inšpektoráty práce so žiadosťou o poradenstvo je, či detekčná trubička pri výkone kontroly požívania alkoholu postačuje ako právny doklad na preukázanie požívania alkoholických nápojov a následné ukončenie pracovného pomeru. Detekčná trubička slúži len na orientačné zisťovanie, či zamestnanec nie je pod vplyvom  alkoholu a máme za to, že v prípade súdneho sporu o neplatnosť ukončenia pracovného pomeru by mohla byť spochybniteľným právnym podkladom – súdnym dôkazom. Na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu je vhodnejšie používať na to určený detekčný prístroj, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ to tak nie je, namerané výsledky sú spochybniteľné.

Práve na prípady zistenia požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa v pracovnom čase je viazaná aj otázka okamžitého skončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ, podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, môže okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. Zákonník práce však nedefinuje pojem závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pre uplatnenie tohto dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca musí byť zavinené. Zavinené porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca musí byť zo strany zamestnávateľa preukázané.

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom rozviazania pracovného pomeru. Existenciu tejto výnimočnosti možno vyvodiť z okolností konkrétneho prípadu, najmä zo stavu pracovnej disciplíny na pracovisku a pod. Závažné porušenie pracovnej disciplíny je charakterizované zo strany zamestnávateľa prostredníctvom jeho vnútorných predpisov (napr. pracovný poriadok, služobný poriadok).

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. Okamžité skončenie pracovného pomeru, podľa ustanovenia § 70 Zákonníka práce, musí zamestnávateľ urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné meniť s iným dôvodom, a musí ho v ustanovenej lehote doručiť zamestnancovi, inak je neplatné.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: