vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa menia pravidlá pre posúdenie nelegálneho zamestnávania, a to na základe zákona č. 294/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej len „zákon“).

Zmena sa okrem iného týka ustanovenia § 2 ods. 2 písm. b) zákona, pričom úmyslom zákonodarcu bolo, aby nelegálnym zamestnávaním nebolo určité oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne. Do účinnosti novely zákona sa za nelegálne zamestnávanie považovalo akékoľvek oneskorené splnenie prihlasovacej povinnosti do Sociálnej poisťovne, a to aj také, ktoré bolo zistené až dodatočným výkonom kontroly.

Novelizované znenie § 2 ods. 2 písm. b) znie nasledovne:

„Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

Novelou zákona sa teda prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne v lehote 7 dní od dátumu začatia vykonávania práce, ak v tejto lehote u zamestnávateľa nezačne výkon kontroly, nebude považovať za nelegálne zamestnávanie a nebudú voči zamestnávateľovi vyvodzované žiadne sankcie za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak si zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť až po lehote 7 dní alebo si ju nesplní vôbec, v takom prípade to kontrolný orgán, bez ohľadu na čas výkonu kontroly, bude považovať za nelegálne zamestnávanie, a to aj spätne.

Naďalej však platí, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne najneskôr pred začatím výkonu práce. Ak sa výkon kontroly začne v lehote kratšej ako 7 dní od dátumu začatia výkonu práce zamestnanca, a zamestnávateľ si u tohto zamestnanca ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, bude sa to aj naďalej považovať za nelegálne zamestnávanie. 

Novela zákona zároveň s účinnosťou od 1. januára 2018 umožňuje v § 7ca zamestnávateľom, u ktorých bolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona účinného do 31. decembra 2017, písomne požiadať Národný inšpektorát práce o výmaz z centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Uplynutím 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o výmaz sa spätne zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Podotýkame, že uvedená možnosť výmazu sa týka len nelegálneho zamestnávania definovaného v ustanovení § 2 ods. 2 písm. b) zákona a len v prípade, ak oznamovacia povinnosť bola zo strany zamestnávateľa splnená v lehote 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca a súčasne za splnenia podmienky, že v tejto lehote nebol začatý výkon kontroly.

V prípade potreby je vzor žiadosti o výmaz zo zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania umiestnený www.nip.sk.

zdroj.www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: