vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Zákonnú povinnosť zabezpečovať oboznamovanie zamestnancov podľa vyššie citovaného ods. 1 môže zamestnávateľ plniť dvoma spôsobmi:

a) zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov,

b) alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.


V prípade, že zamestnávateľ nemôže ( napr. z dôvodu finančnej náročnosti) realizovať oboznamovanie zamestnancov dodávateľským spôsobom, zákon umožňuje, aby ho zabezpečil aj prostredníctvom vlastných zamestnancov. Ide o oboznamovanie, ktoré zamestnávateľ vykonáva svojimi vedúcimi zamestnancami alebo inými odbornými zamestnancami, napr. vedúcimi jednotlivých úsekov, ktoré riadia  a za činnosť ktorých zodpovedajú, bezpečnostným technikom, ale aj štatutárnym zástupcom zamestnávateľa.


Zároveň podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný realizovať oboznamovanie zamestnancov tak, aby obsah a spôsob oboznámenia ako  aj  pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám   a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.


Pri výbere školiteľov z radov vlastných zamestnancov tak musí zamestnávateľ prihliadať na dôležitú skutočnosť, ktorou je kvalita oboznamovania, nakoľko je pre zamestnávateľa účelné, aby školitelia mali v tejto oblasti znalosti odborných zamestnancov. Oboznamujúci zamestnanec všeobecne musí:

- poznať a byť schopný v požadovanom rozsahu aplikovať príslušné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., ktoré musia oboznamovaní zamestnanci ovládať na účely vykonávania svojej práce,

- poznať a byť schopný v požadovanom rozsahu aplikovať príslušné zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku ako aj bezpečné pracovné postupy,

- poznať a byť schopný oboznamovať zamestnancov                     s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví,             a s ochranou pred nimi ( § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.),

- poznať a byť schopný oboznamovať zamestnancov so zákazmi vstupovať do priestorov, zdržiavať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie ( § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.).


Z hľadiska spôsobu plnenia povinnosti oboznamovania zamestnancov je dôležité, aby zamestnávateľ zabezpečoval oboznamovanie preukázateľne. Za účelom preukázania splnenia zákonnej povinnosti oboznamovať zamestnancov zamestnávateľ spravidla vyhotovuje z oboznamovania zamestnancov písomný doklad, z ktorého je zrejmé, kto vykonal oboznamovanie (meno, priezvisko, podpis), aký bol obsah oboznámenia, spôsob a výsledok overenia vedomostí oboznámených zamestnancov.

Zamestnávateľ môže tento písomný doklad použiť v budúcnosti napr. v súvislosti s možným vyvinením sa zo zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania alebo inej závažnej udalosti, resp. pri výkone inšpekcie práce v prevádzkach zamestnávateľa.


zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: