vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Zákonnú povinnosť zabezpečovať oboznamovanie zamestnancov podľa vyššie citovaného ods. 1 môže zamestnávateľ plniť dvoma spôsobmi:

a) zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov,

b) alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.


V prípade, že zamestnávateľ nemôže ( napr. z dôvodu finančnej náročnosti) realizovať oboznamovanie zamestnancov dodávateľským spôsobom, zákon umožňuje, aby ho zabezpečil aj prostredníctvom vlastných zamestnancov. Ide o oboznamovanie, ktoré zamestnávateľ vykonáva svojimi vedúcimi zamestnancami alebo inými odbornými zamestnancami, napr. vedúcimi jednotlivých úsekov, ktoré riadia  a za činnosť ktorých zodpovedajú, bezpečnostným technikom, ale aj štatutárnym zástupcom zamestnávateľa.


Zároveň podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný realizovať oboznamovanie zamestnancov tak, aby obsah a spôsob oboznámenia ako  aj  pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám   a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.


Pri výbere školiteľov z radov vlastných zamestnancov tak musí zamestnávateľ prihliadať na dôležitú skutočnosť, ktorou je kvalita oboznamovania, nakoľko je pre zamestnávateľa účelné, aby školitelia mali v tejto oblasti znalosti odborných zamestnancov. Oboznamujúci zamestnanec všeobecne musí:

- poznať a byť schopný v požadovanom rozsahu aplikovať príslušné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., ktoré musia oboznamovaní zamestnanci ovládať na účely vykonávania svojej práce,

- poznať a byť schopný v požadovanom rozsahu aplikovať príslušné zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku ako aj bezpečné pracovné postupy,

- poznať a byť schopný oboznamovať zamestnancov                     s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví,             a s ochranou pred nimi ( § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.),

- poznať a byť schopný oboznamovať zamestnancov so zákazmi vstupovať do priestorov, zdržiavať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie ( § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.).


Z hľadiska spôsobu plnenia povinnosti oboznamovania zamestnancov je dôležité, aby zamestnávateľ zabezpečoval oboznamovanie preukázateľne. Za účelom preukázania splnenia zákonnej povinnosti oboznamovať zamestnancov zamestnávateľ spravidla vyhotovuje z oboznamovania zamestnancov písomný doklad, z ktorého je zrejmé, kto vykonal oboznamovanie (meno, priezvisko, podpis), aký bol obsah oboznámenia, spôsob a výsledok overenia vedomostí oboznámených zamestnancov.

Zamestnávateľ môže tento písomný doklad použiť v budúcnosti napr. v súvislosti s možným vyvinením sa zo zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania alebo inej závažnej udalosti, resp. pri výkone inšpekcie práce v prevádzkach zamestnávateľa.


zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: