vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení – požiadavky na odbornú spôsobilosť

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.

V zmysle platnej legislatívy obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení môže vykonávať fyzická osoba, ktorá je držiteľom písomného dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na prílohu č. 1a písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a prílohu č. 9 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“). Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 356/2007 Z. z., dňom 01. 09. 2007, každá osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. bola povinná v rámci skupiny 08.1 vydávať písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP, nie preukaz strojníka.

V zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. preukaz vydaný do 30. 06. 2006 sa považuje za preukaz podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.; inak preukaz stráca platnosť najneskôr 30. 04. 2008. Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba vlastniaca preukaz strojníka, ktorý bol platný k dátumu nadobudnutia účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. ku dňu 01. 07. 2006, vlastní naďalej platný doklad odbornej spôsobilosti, ak absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 30. 04. 2008 a následne stále do piatich rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení mohol byť vydaný osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., resp. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie na základe legislatívy účinnej pred zákonom č. 124/2006 Z. z. s ohľadom na § 39 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z., najneskôr do nadobudnutia účinnosti vykonávacej vyhlášky č. 356/2007 Z. z. k § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. najneskôr do 01. 09. 2007.

Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 08.1 v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po dátume 01. 09. 2007, tak takýto preukaz je pre účely výkonu inšpekcie práce považovaný za neplatný. V takom prípade je potrebné osloviť predmetnú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie s platným oprávnením v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a požiadať ju o nápravu v rámci vydaného dokladu. Myslíme tým osobu, v ktorej fyzická osoba absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí. Tá je povinná svoju chybu napraviť a vydať fyzickej osobe miesto preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení, písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení s uvedením pôvodného dátumu vydaného dokladu. Uvedené platí pre každú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce. Nie je potrebné, aby táto fyzická osoba absolvovala opätovne vzdelávaciu aktivitu.

Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po nadobudnutí účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z. (01. 07. 2006) bez toho, aby fyzická osoba v nej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí, tak konala protiprávne. Fyzická osoba v tomto prípade môže osloviť osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce, v ktorej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí a tá jej musí vydať písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení (s pôvodným dátumom), ak sa jedná o dátum po 01. 09. 2007; ak sa jedná o časové obdobie od 01. 07. 2006 do 31. 08. 2007, tak názov dokladu môže byť preukaz.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: