vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení – požiadavky na odbornú spôsobilosť

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.

V zmysle platnej legislatívy obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení môže vykonávať fyzická osoba, ktorá je držiteľom písomného dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na prílohu č. 1a písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a prílohu č. 9 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“). Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 356/2007 Z. z., dňom 01. 09. 2007, každá osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. bola povinná v rámci skupiny 08.1 vydávať písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP, nie preukaz strojníka.

V zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. preukaz vydaný do 30. 06. 2006 sa považuje za preukaz podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.; inak preukaz stráca platnosť najneskôr 30. 04. 2008. Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba vlastniaca preukaz strojníka, ktorý bol platný k dátumu nadobudnutia účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. ku dňu 01. 07. 2006, vlastní naďalej platný doklad odbornej spôsobilosti, ak absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 30. 04. 2008 a následne stále do piatich rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení mohol byť vydaný osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., resp. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie na základe legislatívy účinnej pred zákonom č. 124/2006 Z. z. s ohľadom na § 39 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z., najneskôr do nadobudnutia účinnosti vykonávacej vyhlášky č. 356/2007 Z. z. k § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., t. j. najneskôr do 01. 09. 2007.

Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 08.1 v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po dátume 01. 09. 2007, tak takýto preukaz je pre účely výkonu inšpekcie práce považovaný za neplatný. V takom prípade je potrebné osloviť predmetnú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie s platným oprávnením v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a požiadať ju o nápravu v rámci vydaného dokladu. Myslíme tým osobu, v ktorej fyzická osoba absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí. Tá je povinná svoju chybu napraviť a vydať fyzickej osobe miesto preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení, písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení s uvedením pôvodného dátumu vydaného dokladu. Uvedené platí pre každú osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce. Nie je potrebné, aby táto fyzická osoba absolvovala opätovne vzdelávaciu aktivitu.

Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce vydala preukaz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení po nadobudnutí účinnosti zákona č. 124/2006 Z. z. (01. 07. 2006) bez toho, aby fyzická osoba v nej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí, tak konala protiprávne. Fyzická osoba v tomto prípade môže osloviť osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie v predmetnej oblasti ochrany práce, v ktorej absolvovala výchovu a vzdelávanie so záverečným overením vedomostí a tá jej musí vydať písomný doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení (s pôvodným dátumom), ak sa jedná o dátum po 01. 09. 2007; ak sa jedná o časové obdobie od 01. 07. 2006 do 31. 08. 2007, tak názov dokladu môže byť preukaz.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: