vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

  • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Pitný režim na pracovisku

Letné mesiace so sebou prinášajú zvýšené teploty, čo samozrejme vplýva aj na pracovný výkon zamestnancov. Ide hlavne o tých zamestnancov, u ktorých je predpoklad zvýšenej záťaže teplom, nakoľko vykonávajú prácu na vonkajších alebo vnútorných pracoviskách, napr. na staveniskách, vo výrobných halách alebo v kancelárskych priestoroch, ktoré nie sú klimatizované. Pokiaľ nie je z technického hľadiska možné upraviť pracovné prostredie na prijateľnú mieru, je potrebné zamestnancov pred nadmerným teplom optimálne chrániť.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pitný režim pre svojich zamestnancov vyplýva z § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zároveň ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa upraviť to vnútorným predpisom. Na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov vo väčšine prípadov postačuje napr. aj prístup k bežnej pitnej vode z verejnej vodovodnej siete na mieste výkonu práce. Taktiež vo vyhláške MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci je zakotvená povinnosť pre zamestnávateľov poskytnúť:

a) pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pitnú vodu, bezprostredne na mieste výkonu práce,
b) ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom alebo pri dlhodobej práci na vonkajších pracoviskách počas mimoriadne teplých dní navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním. 

Mimoriadne teplý deň je deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30 °C.

Iné opatrenia v čase horúčav
Vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny, spôsobujúce nárast počtu mimoriadne teplých dní počas letného obdobia, vyvstáva potreba konkretizácie opatrení pred záťažou teplom, ktoré by zohľadňovali špecifické podmienky jednotlivých pracovísk. Zamestnávateľ musí mať na mysli, že vysoké teploty môžu viesť k únave a k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci. A nakoľko prínos takého zamestnanca v práci je nedostatočný, je efektívnejšie dbať o zaistenie takých mikroklimatických podmienok, ktorými predíde zbytočným komplikáciám. Zamestnávateľ môže pristúpiť k technickým alebo organizačným opatreniam. To znamená:

  • zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná použitím žalúzií alebo roliet,
  • zabezpečiť klimatizáciu, príp. zvýšiť pohyb vzduchu vetraním alebo aj ventilátormi,
  • zpraviť pracovný čas, napr. posunúť začiatok pracovnej doby na skoršie ranné hodiny,
  • zaradiť prestávky v práci, príp. skrátiť pracovnú dobu.

Dohľad nad dodržiavaním
V situáciách, kedy sú zamestnancom upierané ich práva, majú možnosť podať podnet na príslušnom inšpektoráte práce podľa miesta prevádzky, resp. sídla zamestnávateľa, prípadne na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, keďže dozor nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je v ich kompetencii.

Zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: