vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

Otvárame akreditovaný kurz

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Vybrané právne predpisy EÚ

 • Európska Rámcová Smernica 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, prijatá v roku 1989. Zaručuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia v krajinách EÚ, pričom členské štáty môžu zachovať v platnosti uvedené opatrenia alebo zaviesť prísnejšie opatrenia.
 • Smernica RadEurópskeho parlamentu a Rady č. 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadeníy 89/654/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku
 • Smernica Rady 89/656/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pre používanie osobných ochranných prostriedkov zamestnancami pri práci
 • Smernica Rady 90/269/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami spojené s rizikom poškodenia chrbtice zamestnancov
 • Smernica Rady 90/270/ES o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s zobrazovacími jednotkami
 • Smernica Rady 92/57/EHS o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách, ktoré sa musia dodržiavať na dočasných alebo mobilných staveniskách
 • Smernica Rady 92/58/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravotné značenie na pracovisku
 • Smernica 92/85/EHS o zavedení opatrení pre podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníčok tehotných, nedávno rodiacich alebo dojčiacich
 • Smernica Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochrane zdraví zamestnancov pred rizikami spojenými s chemickými faktormi používanými pri práci
 • Smernica 1999/92/ES o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na ochranu pracovníkov pracujúcich v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochrane zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou biologických faktorov pri práci
 • Smernica 2002/44/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách proti vystaveniu pracovníkov fyzikálnym vplyvom (vibrácie)
 • Smernica 2003/10/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách proti rizikám vyplývajúcim z vystavenia pracovníkov fyzikálnym vplyvom (hluk)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES zo dňa 29. apríla 2004 o ochrane zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES zo dňa 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo dňa 6. júna 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES zo dňa 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES zo dňa 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES zo dňa 19. decembra 2008 o agentúrnom zamestnávaní
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo dňa 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví pri používaní pracovného zariadenia zamestnancami pri práci (druhá samostatná Smernica v zmysle čl. 16 ods. 1 Rámcovej Smernice 89/391/EHS). Nahrádza smernicu 89/655/EHS, zrušenú ku dňu 23.10.2009.
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES zo dňa 30. decembra 2009 o ochrane zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou azbestu pri práci
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EU zo dňa 16. júna 2010 o prepravných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok v platnom znení (Nariadenie REACH)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie EHS č. 339/93
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení (Nariadenie CLP)Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť dopravy a sociálnej legislatívy v doprave:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Dohoda AETR – Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
 • ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecíVybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov:

 • Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. 06. 1980 (Rímsky dohovor)
 • Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)
Prístup k právnym predpisom EÚ umožňuje internetová stránka: http://eur-lex.europa.eu.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: