vzdelavanie kosice logo
AKTUÁLNA PONUKA

 

 

!!! PONUKA PRÁCE !!!

Hľadáme technika BOZP so znalosťou anglického jazyka, pre bližšie informácie prosím kontaktujte e-mailom na bozpov@bozpov.sk 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

a) zdarma formou REPASU.

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

 VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV (každý kurz sa absolvuje samostatne) :

 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 900 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 730 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 550 €
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY1070 € 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Vybrané právne predpisy EÚ

 • Európska Rámcová Smernica 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, prijatá v roku 1989. Zaručuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia v krajinách EÚ, pričom členské štáty môžu zachovať v platnosti uvedené opatrenia alebo zaviesť prísnejšie opatrenia.
 • Smernica RadEurópskeho parlamentu a Rady č. 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadeníy 89/654/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku
 • Smernica Rady 89/656/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pre používanie osobných ochranných prostriedkov zamestnancami pri práci
 • Smernica Rady 90/269/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami spojené s rizikom poškodenia chrbtice zamestnancov
 • Smernica Rady 90/270/ES o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s zobrazovacími jednotkami
 • Smernica Rady 92/57/EHS o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách, ktoré sa musia dodržiavať na dočasných alebo mobilných staveniskách
 • Smernica Rady 92/58/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravotné značenie na pracovisku
 • Smernica 92/85/EHS o zavedení opatrení pre podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníčok tehotných, nedávno rodiacich alebo dojčiacich
 • Smernica Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochrane zdraví zamestnancov pred rizikami spojenými s chemickými faktormi používanými pri práci
 • Smernica 1999/92/ES o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na ochranu pracovníkov pracujúcich v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochrane zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou biologických faktorov pri práci
 • Smernica 2002/44/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách proti vystaveniu pracovníkov fyzikálnym vplyvom (vibrácie)
 • Smernica 2003/10/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách proti rizikám vyplývajúcim z vystavenia pracovníkov fyzikálnym vplyvom (hluk)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES zo dňa 29. apríla 2004 o ochrane zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES zo dňa 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo dňa 6. júna 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES zo dňa 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES zo dňa 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES zo dňa 19. decembra 2008 o agentúrnom zamestnávaní
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo dňa 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdraví pri používaní pracovného zariadenia zamestnancami pri práci (druhá samostatná Smernica v zmysle čl. 16 ods. 1 Rámcovej Smernice 89/391/EHS). Nahrádza smernicu 89/655/EHS, zrušenú ku dňu 23.10.2009.
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES zo dňa 30. decembra 2009 o ochrane zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou azbestu pri práci
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EU zo dňa 16. júna 2010 o prepravných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok v platnom znení (Nariadenie REACH)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie EHS č. 339/93
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení (Nariadenie CLP)Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť dopravy a sociálnej legislatívy v doprave:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Dohoda AETR – Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
 • ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecíVybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov:

 • Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. 06. 1980 (Rímsky dohovor)
 • Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)
Prístup k právnym predpisom EÚ umožňuje internetová stránka: http://eur-lex.europa.eu.

zdroj: www.nip.sk


Späť na Zaujímavosti
facebook

(c) 2017 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: