vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Vzdelávacie programy

Lektor

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých so zameraním na výcvik lektorských zručností.

Je určený napr. bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným so záujmom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Rozsah: 100 hod. 
 • Študijné materiály: spracované materiály na CD
 • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
 • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
 • Vydaný doklad: osvedčenie na dobu neurčitú bez potreby aktualizácie
 • Cena: 200 € / 170 € (nie sme platcovia DPH) 

 * cena platí pre našich absolventov kurzov: bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, účtovník.

 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                               Tešíme sa na Vás... 

 

 

Účtovník

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva a personalistika a mzdové účtovníctvo.

Akreditovaný kurzu ÚČTOVNÍK sa skladá z troch samostatných modulov:

a) Jednoduché účtovníctvo

b) Podvojné účtovníctvo

c) Personalistika a mzdové účtovníctvo

    - Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

    • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
    • Rozsah: 240 hod.  

    a) jednoduché účtovníctvo:                               
    b) podvojné účtovníctvo:                               
    c) personalistika a mzdové účtovníctvo:     

    • Študijné materiály: v knižnej podobe, praktické cvičenia v ekonomickom programe 
    • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
    • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
    • Vydaný doklad: osvedčenie
    • Cena: 890   (nie sme platcovia DPH) 

    Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS  

     

    Cena samostatne absolvovaných kurzov: 

    a) jednoduché účtovníctvo.....260 €
    b) podvojné účtovníctvo...........490 €
    c) personalistika a mzdové účtovníctvo.....260 €

    Pre absolventa akéhokoľvek modulu ÚČTOVNÍK v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.     

    Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

    Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                                   Tešíme sa na Vás... 

     

    Jednoduché účtovníctvo

    Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva.

    Po ukončení akreditovaného kurzu jednoduché účtovníctvo absolvent získa odbornosť v oblasti jednoduchého účtovníctva  a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

    - Absolvent kurzu jednoduché účtovníctvo získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači.

    - Bude vedieť vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO.

    - Bude vedieť vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.

    - Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

     

    • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
    • Rozsah: 60 hodín  
    • Študijné materiály: v knižnej podobe, praktické cvičenia v ekonomickom programe 
    • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
    • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
    • Vydaný doklad: osvedčenie
    • Cena: 260   (nie sme platcovia DPH) 
    • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

    Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS 

     

    Pre absolventa modulu JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.  

    Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

    Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                                   Tešíme sa na Vás... 

     

    Podvojné účtovníctvo

    Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva.

    Po ukončení akreditovaného kurzu jednoduché účtovníctvo absolvent získa odbornosť v oblasti podvojného účtovníctva  a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

    - Absolvent kurzu podvojného účtovníctva získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva.

    Bude ovládať právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve.

    Bude schopný samostatne účtovať vo všetkých účtovných operáciách, zostaviť účtovnú závierku, viesť, spracovať, kontrolovať a uchovávať účtovné doklady a iné písomnosti, zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy.

    Bude zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy.

    Bude schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme. 

    - Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

    • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
    • Rozsah: 130 hod.  
    • Študijné materiály: v knižnej podobe, praktické cvičenia v ekonomickom programe 
    • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
    • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
    • Vydaný doklad: osvedčenie
    • Cena: 490   (nie sme platcovia DPH) 
    • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

    Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS 

     

    Pre absolventa modulu PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

    Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

    Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                                   Tešíme sa na Vás... 

     

    Personalistika a mzdové účtovníctvo

    Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti miezd a personalistiky. 

    Po ukončení akreditovaného kurzu mzdy a personalistika absolvent získa odbornosť v danej oblasti a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

    - Absolvent kurzu jednoduché účtovníctvo získa odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti miezd a personalistiky.

    - Bude poznať a ovládať príslušné právne normy, zásady vedenia a účtovania miezd, základy pracovného práva a pracovno-právnych vzťahov. Postupy pri zamestnávaní zamestnancov, ukončení pracovného pomeru.

    Ovládať praktické spracovanie podkladov pre výpočet miezd, zaúčtovanie miezd, odvodov do poisťovní a zaúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, registračných a oznamovacích povinností, vypracovania prehľadov, hlásení a ostatných tlačív a formulárov vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, komunikácie s príslušnými úradmi. 

    - Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!  

    • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
    • Rozsah: 50 hodín  
    • Študijné materiály: spracované materiály na CD, tlačená forma, praktické cvičenia v ekonomickom programe  
    • Lektori: vysokokvalifikovaní lektori s praxou v danom obore
    • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
    • Vydaný doklad: osvedčenie
    • Cena: 260   (nie sme platcovia DPH) 
    • Cena kurzu Účtovník (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)  890 €

    Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS 

     

    Pre absolventa modulu PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.   

    Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

    Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                                   Tešíme sa na Vás... 

     

    Oblasť BOZP

    Základný kurz bezpečnostných technikov

    Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je cieľavedomý a dlhodobý proces, pri ktorom zamestnanec či študent nadobúda znalosti a zručnosti, ktoré prispievajú k bezpečnému správaniu sa na pracovisku.  

    Obsah kurzu: 

    Teoretická časť: právne predpisy, informácie z odbornej literatúry...

    Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/

    • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
    • posudzovanie rizík a návrh opatrení
    • návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
    • postup pri šetrení pracovného úrazu
    • postup pri vypracovaní dokumentácie .....
    • odborné filmy

    V priebehu kurzu sa naučíte ako získané teoretické vedomosti uplatniť v praxi formou praktických cvičení, na ktoré kladieme dôraz.

    Po ukončení kurzu  

    • budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika
    • stanete sa kolegami našich lektorov - odborníkov s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom, ktorí  Vám budú naďalej nápomocní aj po skončení kurzu pri Vašej profesionálnej dráhe BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA.

     

    • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
    • Cena: 450 € (nie sme platcovia DPH)
    • Termín: pozri plán vzdelávania 

     Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS  

      

     • Podmienka účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.
     • Vydaný doklad: osvedčenie bezpečnostného technika 
     • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie


     Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk     

                                        Tešíme sa na Vás ....

      

     Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

     Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu).

     • Program kurzu  je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.
     • Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).
     • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
     • Rozsah: 16 hod.
     • Cena: 50 € (nie sme platcovia DPH)
     • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy BT resp. ABT 
     • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

      

     Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040 info@vzdelavanie-ke.sk

                               Tešíme sa na Vás... 

      

     Vstupné a opakované školenie zamestnancov z prepisov BOZP

     Podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

     Druh školenia: 

     • vstupné školenie zamestnancov
     • opakované školenie zamestnancov
     • školenie vedúcich zamestnancov
     • školenie zástupcov zamestnancov
     • školenie vodičov služobných motorových vozidiel 

     Cena: dohodou 

     Kontakt: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk


      

     Oblasť OPP

     Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

     Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Hlavným cieľom je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany.  

      

     • Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.
     • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru je

     a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

     b) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

     Viac na... https://www.minv.sk/?uvod-overovanie

      

     Obsah kurzu: 

     • Teoretická časť: právne predpisy
     • Praktická časť: spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
     • Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky.

      Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti: 

     • účastník musí absolvovať skúšku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy 
     • prebieha na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru a pozostáva z písomnej (test) a ústnej skúšky. 
     • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
     • Cena: 390 €  (nie sme platcami DPH)

     Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS  

      

     • Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie
     • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy
     • Ako našu prácu hodnotia naši klienti referencie

     Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                        Tešíme sa na Vás ....

      

     Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

     Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a požiadať o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia. 

     Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch. Prediskutujú si s ostatnými účastníkmi a lektormi získané skúsenosti a poznatky z praxe.

     Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. 

      

     • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je 

     a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

     b) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

      

      

     • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
     • Cena:  160 €  (nie sme platcami DPH) 
     • Rozsah: 30 hodín 
     • Podmienky účastí: platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov odo dňa vykonania overovania odbornej spôsobilosti
     • Študijné materiály: vypracované otázky na písomnú a  ústnu časť skúšky
     • Vydaní doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 
     • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

     Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

                                        Tešíme sa na Vás ....

     Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

     Cieľom kurzu je aby absolvent kurzu získal teoretické, praktické vedomostí v oblasti projektovania požiarnej ochrany, posudzovanie požiarneho rizika, požiarna bezpečnosť stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

     Praktická časť v rozsahu 40 hod.: riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb.

     • Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.
     • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je: 

     a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

     b) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

      

     • Rozsah: 200 hodín
     • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
     • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
     • Cena: 800 € (nie sme platcovia DPH)

     Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS   

     • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

      

     Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk

      

     Tešíme sa na Vás..... 

      

     Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

     Aktualizačná odborná príprava  špecialistov technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

     • Ak špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia.
     • Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. 

     • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je: 

     a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

     b) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

     Program kurzu 

     1. prehľad o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch
     2. praktická časť: riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.
     3. výmena poznatkov z praxe medzi účastníkmi kurzu 

      

     • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
     • Rozsah: 50 hod.
     • Cena: 230 € (nie sme platcami DPH) 
     • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 
     • Študijný materiál: vypracované otázky na ústnu časť skúšky
     • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie


      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

                                     Tešíme sa na Vás... 

       

       

       

      Oblasť elektrotechniky

      Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov

      Akreditovaný kurz MŠVVaS SR Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou. 

      Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3472/2018/100/1


      Absolvovaním kurzu elektrotechnické minimum  účastník získa základné elektrotechnické vzdelanie nutné pre splnenie kvalifikačnej požiadavky pre získanie osvedčenia a oprávnenia: 

      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a následne
      • živnostenské oprávnenie z odboru "elektrotechnika"

      Požadované vstupné vzdelanie: 

      • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania s výučným listom
      • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
      • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

      Forma vzdelávania:

      • Prezenčná forma štúdiu  /3 pracovné dní týždenne/ -  vzhľadom na epidemiologickú situáciu kurz môže prebiehať e-learning.
      • Dištančná forma štúdiu 
      • Praktická výučba 

       

      Miesto konania: 

      • Prezenčná forma štúdia: Rosná 22, Košice 
      • Dištančná forma štúdia 

      Termín: plán vzdelávania 

      Akciová cena: 780 € (možnosť platby na splátky, cez Úrad práce - REPAS)

      zahŕňa:

      • kurz elektrotechnické minimum
      • kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
      • kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (č. oprávnenia NIP: VVZ-0188/13-05.1)
      • študijné materiály

       

      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

       

       

      Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

      Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

      Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

      • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
      • Rozsah: 4 hod.
      • Cena: 30 € (nie sme platcovia DPH)
      • Vydaný doklad: potvrdenie o oboznámení v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. o činnosti na technickom zariadení elektrickom a postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom v rozsahu vykonávanej činnosti.
      • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040,  info@vzdelavanie-ke.sk

       

      Objednávka

      Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21

      Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

      Kurz je určený pre účastníkov kurzu, ktorí majú záujem o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

      Kurz realizujeme v rozsahu: 

      • Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodu.

      Program kurzu:  Oboznámenie účastníkov školenia - so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými.  Prehľad predpisov a noriem v požadovanom rozsahu pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a ich výklad pre praktické použitie.   

       

      • Vydaný doklad: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
      • Miesto konania: Rosná 22, Košice 

      • Možnosť využiť  RE-PAS  

      • Ako našu prácu hodnotia naši klienti   referencie

      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040,  info@vzdelavanie-ke.sk

       

      Podmienky účasti:  § 21, § 22, § 23

      Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP

      § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

      (1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

      a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného

      2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

      Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

      ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

      Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť

      l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

      A/ doklad o najvyššom odbornom elektrotechnickom vzdelaní

      odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

      - elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie

      - elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

      B/ potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

      Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

      Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

      - do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,

      - do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

      C/ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

      V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku

      Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

       

      Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. 


       

      Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

      Elektrotechnik §21

      80 €

       

      18 hod.

      Samostatný elektrotechnik §22

      90 €

       

      21 hod.

      Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky § 23

      100 €

      24 hod.

       

       Stupeň odb. spôsobilosti

       vzdelanie

       do 1000 V

      Elektrotechnik §21 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      Vyučený

      ÚSO

       prax nie je potrebná

      Samostatný elektrotechnik §22 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      vyučený

      ÚSO

       1 rok

      Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

       

      vyučený

      ÚSO

       

      4 roky

      3 roky
      2 roky

       

      Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §22

      Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

      Kurz je určený pre účastníkov kurzu, ktorí majú záujem o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

      Kurz realizujeme v rozsahu: 

      • Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodu.

      Program kurzu:  Oboznámenie účastníkov školenia - so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými.  Prehľad predpisov a noriem v požadovanom rozsahu pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a ich výklad pre praktické použitie.   

       

      • Vydaný doklad: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
      • Miesto konania: Rosná 22, Košice 

      • Možnosť využiť  RE-PAS  

      • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040,  info@vzdelavanie-ke.sk

       

      Podmienky účasti:  § 21, § 22, § 23

      Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP

      § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

      (1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

      a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného

      2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

      Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

      ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

      Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť

      l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

      A/ doklad o najvyššom odbornom elektrotechnickom vzdelaní

      odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

      - elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie

      - elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

      B/ potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

      Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

      Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

      - do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,

      - do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

      C/ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

      V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku.

      Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !


      Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. 

      Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

      Elektrotechnik §21

      80 €

       

      18 hod.

      Samostatný elektrotechnik §22

      90 €

       

      21 hod.

      Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky § 23

      100 €

      24 hod.


       Stupeň odb. spôsobilosti

       vzdelanie

       do 1000 V

      Elektrotechnik §21 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      Vyučený

      ÚSO

       prax nie je potrebná

      Samostatný elektrotechnik §22 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      vyučený

      ÚSO

       1 rok

      Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

       

      vyučený

      ÚSO

       

      4 roky

      3 roky
      2 roky

       

      Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23

      Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

      Kurz je určený pre účastníkov kurzu, ktorí majú záujem o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

      Kurz realizujeme v rozsahu: 

      • Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodu.

      Program kurzu:  Oboznámenie účastníkov školenia - so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými.  Prehľad predpisov a noriem v požadovanom rozsahu pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a ich výklad pre praktické použitie.   

       

      • Vydaný doklad: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
      • Miesto konania: Rosná 22, Košice 

      • Možnosť využiť  RE-PAS  

      • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040,  info@vzdelavanie-ke.sk

       

      Podmienky účasti:  § 21, § 22, § 23

      Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP

      § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

      (1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

      a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného

      2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

      Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

      ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

      Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť

      l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

      A/ doklad o najvyššom odbornom elektrotechnickom vzdelaní

      odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

      - elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie

      - elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

      B/ potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

      Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

      Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

      - do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,

      - do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

      C/ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

      V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku.

      Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

       

      Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. 


      Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

      Elektrotechnik §21

      80 €

       

      18 hod.

      Samostatný elektrotechnik §22

      90 €

       

      21 hod.

      Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky § 23

      100 €

      24 hod.

       

       

       

       Stupeň odb. spôsobilosti

       vzdelanie

       do 1000 V

      Elektrotechnik §21 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      Vyučený

      ÚSO

       prax nie je potrebná

      Samostatný elektrotechnik §22 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      vyučený

      ÚSO

       1 rok

      Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

       

      vyučený

      ÚSO

       

      4 roky

      3 roky
      2 roky

       

      Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

      Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

      V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov.

      Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy  stráca osvedčenie platnosť.

       

      • Program kurzu:  zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.
      • Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika príp.  dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).
      • Cena: 50 €  (§21,§22,§23,§24) /nie sme platcami DPH/ 
      • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 
      • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
      • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  REFERENCIE

       

      Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková,  0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk  

        Tešíme sa na Vás ...

         

        Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

        V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku.

        Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

        Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. 

         


         

        Oblasť obsluhy kotlov (kuriči)

        Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW ( IV., V. trieda)

        V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

        Odborná príprava je ukončená potvrdením o absolvovaní školenia na príslušnú triedu, ktoré je podmienkou na overenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 17 ods.1 , písm. a vyhlášky č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov za účelom získania preukazu na výkon obsluhy kotlov.

         

        • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
        • Cena:  100 € (nie sme platcami DPH)

        Možnosť platby aj na splátky, RE-PAS  

         

        • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu kotla príslušnej triedy.
        • Podmienky účasti:
        1. lekárske potvrdenie 
        2. overená fotokópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania
        3. potvrdený predpísaný výcvik (pod dohľadom kuriča s platným kuričským preukazom)
        • Dĺžka predpísaného výcviku:
        1. kurič stredotlakových kotlov IV. triedy 2 mesiace
        • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

        Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

        Tešíme sa na Vás ....

         

        Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

        V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. 

        Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

        Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.         VESTNÍK MZ SR

         

        Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW ( IV., V. trieda)

        Aktualizačnú odbornú prípravu realizujeme pre osoby obsluhujúce kotly IV. a V. triedy, ktoré majú vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti kuriča. 

        V zmysle § 39 ods. (5) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov odo dňa vydania preukazu, príp. absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy. 

        Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. 

        "Ak je preukaz kuriča vydaný 31.10.2008, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 31.10.2013, v opačnom prípade preukaz kuriča stratil dňom 01.11.2013 platnosť."   www.nip.sk

         

        • Podmienky účasti: originál preukaz o získaní odbornej spôsobilosti kuriča, príp. potvrdenie, ak už bola absolvovaná aktualizačná odborná príprava.   
        • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
        • Rozsah: 4 hod.
        • Cena: 60 € (nie sme platcmi DPH)
        • Vydaný doklad: potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave

        Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

        Tešíme sa na Vás ....

        Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

        V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. 

        Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

        Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.

        VESTNÍK MZ SR

         


        Späť na Home
        facebook

        (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

        pema-servis.sk pema-servis.sk

        Partneri: