vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov.

(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy  stráca osvedčenie platnosť.

príklad:  Ak je osvedčenie elektrotechnika vydané 19.09.2011, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.09.2016, v opačnom prípade osvedčenie elektrotechnika stratilo dňom 19.09.2016 platnosť.

 • Program kurzu:  zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.
 • Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika príp.  dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).
 • Cena: 50 €  (§21,§22,§23,§24) /nie sme platcami DPH/ 
 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 
 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 
 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie 

 

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková,  0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk  

   Tešíme sa na Vás ...

    

   Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

   V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku.

   Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

   Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.    Späť na Odborné vzdelávanie
   facebook

   (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

   pema-servis.sk pema-servis.sk

   Partneri: