vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW ( IV., V. trieda)

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Odborná príprava je ukončená potvrdením o absolvovaní školenia na príslušnú triedu, ktoré je podmienkou na overenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 17 ods.1 , písm. a vyhlášky č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov za účelom získania preukazu na výkon obsluhy kotlov.

 

 • Miesto konania: Rosná 22, Košice
 • Cena:  100 € (nie sme platcami DPH)

 

Možnosť platby - REPAS. 

 

 • Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu kotla príslušnej triedy.
 • Podmienky účasti:
 1. lekárske potvrdenie 
 2. overená fotokópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania
 3. potvrdený predpísaný výcvik (pod dohľadom kuriča s platným kuričským preukazom)
 • Dĺžka predpísaného výcviku:
 1. kurič stredotlakových kotlov IV. triedy 2 mesiace 


 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

 

Kontakt:  Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk       

Tešíme sa na Vás ....

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. 

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov

VESTNÍK MZ SR

Príručka Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi

 

 

 


  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: