vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21, §22, § 23

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Kurz je určený pre účastníkov kurzu, ktorí majú záujem o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Kurz realizujeme v rozsahu: 

 • Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

Program kurzu:  Oboznámenie účastníkov školenia - so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými.  Prehľad predpisov a noriem v požadovanom rozsahu pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a ich výklad pre praktické použitie.   

 • Vydaný doklad: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • Miesto konania: Rosná 22, Košice 

 • Možnosť platby - REPAS. 

 • Ako našu prácu hodnotia naši klienti  referencie

Kontakt: Ing. Radomíra Šefčíková, 0908 975 040, info@vzdelavanie-ke.sk      

 

Podmienky účasti:  § 21, § 22, § 23

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP

§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

(1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného

2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),

Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť

l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

A/ doklad o najvyššom odbornom elektrotechnickom vzdelaní

odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

- elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie

- elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

B/ potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

- do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,

- do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

C/ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.


 

Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V , trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

Elektrotechnik §21

80 €

 

18 hod.

Samostatný elektrotechnik §22

90 €

 

21 hod.

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky § 23

100 €

24 hod.

 

 

 Stupeň odb. spôsobilosti

 vzdelanie

 do 1000 V

Elektrotechnik §21 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

Vyučený

ÚSO

 prax nie je potrebná

Samostatný elektrotechnik §22 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

vyučený

ÚSO

 1 rok

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23 pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

 

vyučený

ÚSO

 

4 roky

3 roky
2 roky

 

 

  Odborné vzdelanie a prax

  Stupeň odb. spôsobilosti

  vzdelanie

  do 1000 V

   

  Elektrotechnik (§ 21)
  pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

  vyučený
  ÚSO

  prax nie je potrebná

   

  Samostatný elektrotechnik (§ 22)
  pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

  vyučený
  ÚSO

  1 rok

   

  Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo
  na riadenie prevádzky (§ 23)

  pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

  vyučený
  ÚSO

  4 roky
  3 roky
  2 roky

   

  Späť na Odborné vzdelávanie
  facebook

  (c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

  pema-servis.sk pema-servis.sk

  Partneri: