Vyberáme pre Vás

Zručnosti pre trh práce - príspevok na vzdelávanie

18. 04. 2024

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spustili národný projekt Zručnosti pre trh práce. Cieľom nového projektu je podporiť ľudí v snahe nájsť si prácu či ochrániť a zlepšiť svoje postavenie na trhu práce. Záujemcom, ktorí splnia požadované podmienky, zaplatia úrady práce vzdelávací či rekvalifikačný kurz. Do projektu sa môžu zapojiť uchádzači o zamestnanie aj záujemcovia o zamestnanie. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“ , ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia uchádzačom o zamestnanie vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania**vo výške 0,95 eur/1 hodinu, najviac v sume 190 eur. V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch** realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR (spravidla profesijne/odborne zamerané vzdelávanie) a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (spravidla vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie).

Realizácia národného projektu Zručnosti pre trh práce je plánovaná do marca 2026 a je na ňu vyčlenených 42 249 963,50 eur z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kto sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie?

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov ,
  • občania nad 50 rokov ,
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním ,
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana ,
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky ,
  • občania so zdravotným postihnutím ,
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/urady-prace-socialnych-veci-rodiny-podporia-rozvoj-zrucnosti.html