Vyberáme pre Vás

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

14. 05. 2024

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva v rámci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

V prípade ukončeného vzdelania zo zahraničia a získania zahraničného dokladu o vzdelaní existujú nasledovné možnosti jeho oficiálneho uznania v SR:

Profesijné uznávanie je uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v SR (povolania, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie potrebné jej uznanie)

Akademické uznávanie sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a ostatné účely v SR okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom je možné uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania alebo aj rovnocennosti so študijným odborom v SR; akademickému uznávaniu nepodliehajú doklady vydané českými školami, ktoré sú v zmysle zmluvy s Českou republikou na všetky účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, automaticky rovnocenné dokladom vydaným v SR SUDV taktiež plní ďalšie úlohy súvisiace so štúdiom v zahraničí:

Posúdenie štúdia v zahraničí pre úrady práce, zdravotné poisťovne, k daňovému bonusu a i. (aktuálni študenti v zahraničí, ktorí potrebujú potvrdenie o tom, že ich štúdium je rovnocenné štúdiu v SR kvôli prídavku na dieťa, zdravotnému poisteniu, a pod.)

Zverejnenie Manuálu prevodov známok zo základných a stredných škôl v zahraničí (zverejnené prevodové stupnice nahrádzajú prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí) Držiteľom slovenských dokladov o vzdelaní poskytuje SUDV:

V prípade pretrvávajúcich nejasností je možné využiť telefonickú konzultáciu s odbornými zamestnancami SUDV, ktorí sú však k dispozícii len počas konzultačných hodín.

Konzultácie prebiehajú výlučne telefonickou alebo emailovou formou. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.

zdroj: https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/