Elektrotechnické minimum (pre samoplatcov)

700 €

Našim cieľom je previesť Vás legislatívnym obsahom kurzu s porozumením  a naučiť Vás aplikovať teoretické vedomosti v praxi.  

Pre koho je určený akreditovaný vzdelávací program Elektrotechnické minimum?  

 • pre osoby, ktoré majú záujem nadobudnúť odbornú spôsobilosť Elektrotechnik § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znp.

Vstupná kvalifikácia účastníka vzdelávacieho programu 

(stupne vzdelania § 16 zákon 245/2008 Z. z. v znp.)

Účastník vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum musí mať minimálne

 • stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom technického neelektrotechnického učebného odboru
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom neelektrotechnického študijného odboru 
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu neelektrotechnického študijného odboru
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou neelektrotechnického študijného odboru (gymnázium)

Ako prebieha proces vzdelávania?

 • ide o duálne vzdelávanie -  systém odborného vzdelávania, ktorým účastník nadobúda vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie v oblasti elektrotechniky. 
 • prepájame online všeobecné a odborné teoretické vzdelávanie  s praktickými cvičeniami  v rozsahu vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum.
 • prostredníctvom praktických cvičení, vrátane inštruktážnych videí s riešením, "pochopíte - namiesto učenia sa naspamäť".
 • praktické cvičenia  sú zamerané na ilustráciu teoretického obsahu. V rámci práce v malých skupinách sa účastníci spolu s lektorom venujú elektrickým meraniam, zostaveniu elektrických obvodov s odborným výkladom. Venovaná je pozornosť aj elektrotechnickým výkresom.
 • časový harmonogram prispôsobujeme vzhľadom na požiadavky zamestnaných účastníkov kurzu 

Forma vzdelávania

 • teoretická časť výuky - interaktívne živé online vzdelávanie
 • riadené samoštúdium
 • praktická časť výuky - prezenčne v priestoroch našej spoločnosti 

Forma ukončenia vzdelávacieho programu

Absolvovaním teoretickej a praktickej časti výuky účastník vzdelávacie programu sa pripravuje na záverečnú skúšku, ktorá sa uskutočňuje v písomnej forme a ústnej forme.

- písomná forma záverečnej skúšky: záverečný test 

- ústna forma záverečnej skúšky: pozostáva z vopred známych otázok.

Aký doklad obdrží absolvent vzdelávacieho programu?  

 • osvedčenie Elektrotechnické minimum bez časového obmedzenia a osvedčenie § 21 Elektrotechnik v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  v znp.   
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike je podkladom pre žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia v danom  odbore. 

Cena: 

pre samoplatcov: 

700 € - je konečná, nie sme platcovia DPH a zahŕňa: 

 •  vzdelávací program Elektrotechnické minimum, záverečné overovanie vedomostí, vydanie osvedčenia 
 • odbornú prípravu v rozsahu § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znp.  a vydanie osvedčenia § 21 Elektrotechnik 
 • možnosť rozložiť platbu na splátky (bez navýšenia) v závislosti od finančných možností účastníka 


Pridaná hodnota pre Vás 

 • E - test účastník odbornej prípravy má neobmedzený  prístup k elektronickým testom zostavených z otázok jednotlivých učebných tematických celkov
 • študijný materiál:  odborná tematika spracovaná v knižnej podobe a elektronickej forme  
 • E-materiál - účastník odbornej prípravy má neobmedzený  prístup k E-materiálu na sebakontrolu štúdia tj. prípadové štúdie, zadania, úlohy s možnosťou individuálneho vyhodnotenia zo strany lektora...
 • odborné videá spracované lektormi kurzu k jednotlivým učebným témam 

Prečo absolvovať vzdelávací program Elektrotechnické minimum v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

 • učte sa od najlepších... odbornou prípravou Vás budú sprevádzať erudovaní lektori, ktorí majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch.
 • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou.
 • držíme kvalitu za rozumné ceny 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací program Elektrotechnické minimum v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

20.05.2024

Koniec:

15.07.2024

Miesto konania:

teória: videokonferenčná miestnosť - online, prax: Rosná 22, Košice

Vydaný doklad

osvedčenie

Na stiahnutie