vzdelavanie kosice logo
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov

AKTUÁLNA PONUKA

 

 

 

 

ZVÝŠ SI KVALIFIKÁCIU

CIELENÉ VZDELÁVANIE PRE ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE

a) zdarma formou REPASU

Ak ste mimo Košíc vyplnené tlačiva pre ÚP Vám zašleme poštou.

b) na splátky bez navýšenia viac info 0908 975 040

 

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

....viac na  Plán vzdelávania

 

 • Lektor (lektorské minimum) 

 

 

 

Ponuka odborných služieb 

ZAUJÍMAVOSTI

Spoločnosť VZDELÁVANIE Košice s.r.o. vykonáva odborné služby vyplývajúce s legislatívnych predpisov za účelom budovania podporného systému bezpečného pracovného prostredia .....

Ponuka odborných služieb 

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby pomôže vytvoriť bezpečné pracovné prostredie a splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VSTUPNÝ AUDIT  na základe ktorého vyšpecifikujeme Vaše potreby a vypracujeme návrh spolupráce prispôsobený Vašim požiadavkám !

Odbremeníme Vás od:  

 • sledovania zmien v legislatíve
 • vypracujeme Vám potrebnú  dokumentáciu "šitú na mieru"
 • vykonáme všeobecné školenia vašich zamestnancov
 • zabezpečíme komplexné poradenstvo v oblasti BOZP...

Predmetom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby je:

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov  
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov
 • preventívna kontrolná činnosť (vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť BOZP s určením zistených nedostatkov a návrhov na zlepšenie zisteného stavu
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní.
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci.
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení.
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP.
 • spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
 • komplexná kontrola BOZP.
 • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.

Cenovú ponuku  predložíme po vykonaní auditu a   konzultácii   Vašich  požiadaviek  o rozsahu  služieb.  

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV Z OBLASTI BOZP

 

Podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Druh školenia: 

 • vstupné školenie zamestnancov
 • opakované školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • školenie vodičov služobných motorových vozidiel 

Cena: dohodou 

V prípade väčšieho počtu účastníkov a kumulovaní viacerých druhov školení (napr. BOZP a OPP) sa ceny stanovujú dohodou.

V rámci objednávky školenia zamestnancov z oblasti BOZP, školenie vodičov služobných motorových vozidiel  grátis.

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

PORADENSTVO PRI ZAVADZANÍ SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007

 

OHSAS 18001 Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce

OHSAS 18001 je rad noriem pre hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce ktorej cieľom je pomôcť organizáciám vytvárať politiku zdravia a bezpečnosti práce.

OHSAS 18001 v praxi: 

 • pomáha zlepšovať systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na všetkých úrovniach organizácie.
 • pomáha systematicky obmedzovať pracovný rizika, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťami, výrobky alebo službami organizácie.
 • nepriamo tým pomáha obmedziť výskyt chorôb z povolania a pracovných úrazov, minimalizovať náklady spojené s nehodami a nepriamo tým zvyšovať výkonnosť organizácie.
 • zároveň je pomocou certifikátu OHSAS 18001 možné preukázať splnenie zákonnej povinnosti v oblasti bezpečnosti práce.

Rozsah:  

 • poradenstva pri príprave na certifikačný a recertifikačný audit
 • overovanie funkčnosti systému BOZP (interný audit) a overovanie dodržiavania požiadaviek legislatívy BOZP
 • spracovanie dokumentácie BOZP príp. aktualizácia 
 • školenia zamestnancov 

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

POŽIARNA OCHRANA

 

Preventívnou a pravidelnou protipožiarnou kontrolou sa znižuje možnosť požiaru, ohrozenia zamestnancov a predchádza týmto nákladom spojenými so škodami.

Zabezpečením požiarnej ochrany sa rovnako znižuje aj riziko pokút a legislatívnych problémov voči firme resp. prevádzkovateľom budov

Zabezpečíme:

 • vypracovanie resp. doplnenie dokumentácie "šitej na mieru", s garanciou splnenia  všetkých požiadaviek  legislatívy, ale  bez vyrábania desiatok nadbytočných strán textu,
 • vykonávanie   školení  Vašich zamestnancov našimi skúsenými lektormi,
 • vykonávanie priebežných preventívnych prehliadok a kontrol v zmysle platnej legislatívy,
 • vypracovanie harmonogramov a sledovanie  lehôt vykonávania revízií a odborných prehliadok  požiarnotechnických  a vyhradených technických zariadení...

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

KONTROLA A REVÍZIE ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA A ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

 

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a zabezpečovať v pravidelných lehotách určených osobitnými predpismi, kontroly, revízie elektrotechnických zariadení a odstraňovať zistené nedostatky.

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov § 13a, § 13b a na základe normy STN 33 1600 a STN 33 1610.

Kontrola elektrického spotrebiča/ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod), hlavne po mechanickej a elektrickej stránke. 

Revízia elektrického spotrebiča/ručného náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie je vypracovanie protokolu/revíznej správy.

Kontroly a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov treba vykonávať najneskôr podľa predpísaných lehôt a vždy po vykonanej oprave, úprave alebo predpokladanej či zistenej poruche elektrického ručného náradia.

Kontaktná osoba: Ing. Františka Dudásová, 0908 975 079, info@vzdelavanie-ke.sk

 


Späť na Home
facebook

(c) 2018 Vzdelávanie Košice, s.r.o.

pema-servis.sk pema-servis.sk

Partneri: