Bezpečnostný technik - odborná príprava v oblasti BOZP (pre samoplatcov + žiadateľov o finančný príspevok cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE)

650 €

Na úvod...

Našim cieľom je previesť Vás legislatívnym obsahom odbornej prípravy s porozumením  a naučiť Vás aplikovať teoretické vedomosti v praxi.  


Vstupná kvalifikácia účastníka kurzu

 • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie  (§ 23 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp.)

Právny základ 

 • zákon 124/2006 Z. z. v znp. 

Ako prebieha proces vzdelávania?

 • prepájame online všeobecné a odborné teoretické vzdelávanie  s praktickými cvičeniami.  
 • simulácia  praktických situácii z rôznych tém bezpečnosti práce 
 • priblížime Vám judikatúru z oblasti BOZP
 • prostredníctvom praktických cvičení "pochopíte - namiesto učenia sa naspamäť"

Forma vzdelávania

 • interaktívne živé online vzdelávanie

Aký doklad obdrží absolvent odbornej prípravy?  

 • doklad o absolvovaní odbornej prípravy  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Ako ďalej?   

 • po absolvovaní odbornej prípravy si absolvent odbornej prípravy podá žiadosť na NIP o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie BT a doklad o úhrade správneho poplatku. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Pridaná hodnota pre Vás 

 • E- test - účastník odbornej  prípravy má neobmedzený prístup k elektronickým testom zostavených  z otázok z jednotlivých učebných tematických celkov.
 • študijný materiál v elektronickej forme   
 • E-materiál - účastník odbornej prípravy má neobmedzený  prístup k E-materiálu na sebakontrolu štúdia tj. prípadové štúdie, zadania, úlohy s možnosťou individuálneho vyhodnotenia zo strany lektora...
 • Príprava na skúšky BT na NIP Košice viac na https://www.vzdelavanie-ke.sk/detail-kurzu/20 v cene odbornej prípravy 


Prečo absolvovať odbornú prípravu v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

 • učte sa od najlepších... odbornou prípravou Vás budú sprevádzať erudovaní lektori, ktorí majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch.
 • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať odbornú prípravu bezpečnostný technik v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

02.09.2024

Koniec:

04.10.2024

Miesto konania:

online + prezenčne (Rosná 22, Košice)

Vydaný doklad

písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika v oblasti BOZP

Na stiahnutie